Rafmar S.C. 
Profesjonalne szkolenia i obsługa w zakresie BHP
   
   
 • Prowadzenie wymaganych szkoleń dla pracowników
 • Wystawianie merytorycznych opinii, orzeczeń i poleceń w zakresie pracowników
 • Kontrola wykonania zaleconych działań
 • Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy i na terenie zakładu pracy
 • Prowadzenie dokumentacji i postępowań powypadkowych
 • Przestrzeganie terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych i wnioskowanie o ich terminowe wykonanie
 • Ścisłe współdziałanie w sprawie wyposażania pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej, ubranie robocze i środki higieny osobistej
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Opracowywanie regulaminów i instrukcji
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących Prawa Pracy
 • Wykonywanie innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 109, poz. 704)

 

 

 

powered by prot Hosting